Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

zmniejszenie rotacji pracowników

Wiedza HR

Jak zmniejszyć rotację pracowników?

Rotacja pracowników jest zjawiskiem naturalnym, a czasem nawet wskazanym – nowi pracownicy wnoszą do firmy różnorodne doświadczenia i świeże podejście. Rosnące lub stale wysokie wskaźniki rotacji pracowników to jednak niepokojący sygnał, któremu warto się przyjrzeć. Jak to zrobić, na co zwrócić uwagę i jak zmniejszyć rotację pracowników?

Czym jest rotacja pracowników?

Rotacja pracowników to jeden z ważniejszych wskaźników HR, określający przede wszystkim:

 • liczbę zwolnień (rotacja inicjowana przez pracodawcę),
 • liczbę odejść (rotacja dobrowolna).

Coraz bardziej zaawansowane narzędzia analityki HR pozwalają firmom zbierać szczegółowe dane na temat rotacji. Ogólny wskaźnik rotacji, który określa, ilu pracowników odchodzi lub jest zwalnianych w określonym czasie, nie wystarcza do wyciągnięcia właściwych wniosków. W zależności od potrzeb i wewnętrznej sytuacji organizacje mogą sprawdzać:

 • ogólny wskaźnik rotacji,
 • przyczyny rotacji (przejście na emeryturę, rentę, rotacja dobrowolna czy inicjowana),
 • rotacja z podziałem grupy pracowników (np. staż pracy, grupy zawodowe) i strukturę organizacyjną (dla poszczególnych działów),
 • szczegółowe powody rotacji dobrowolnej i inicjowanej.

Im organizacja ma bardziej kompleksowe podejście do tego wskaźnika, tym więcej wniosków może wyciągnąć i bardziej skutecznie zmniejszyć rotację pracowników.

Rotacja pracowników – rodzaje

W zależności od okoliczności, wyróżniamy rotację dobrowolną i zainicjowaną przez pracodawcę (wymuszoną). Najczęściej jest to zwolnienie lub nieprzedłużenie umowy o pracę. Rotację dobrowolną dzielimy na:

 • korzystną – kiedy pracodawca odnosi korzyści z rozwiązania umowy z pracownikiem, bo ten nie spełnia oczekiwań, ma za niskie kwalifikacje, jest niezaangażowany lub nie wywiązuje się z zadań na pożądanym poziomie. To także sytuacja, kiedy pracownik dobrowolnie odchodzi w obliczu reorganizacji, wyprzedzając decyzję pracodawcy o redukcji etatów;
 • niekorzystną – kiedy odchodzący pracownik jest trudny do zastąpienia, bo wraz z odejściem z firmy zabiera ze sobą unikalny zestaw kompetencji i wiedzy.
rotacja pracowników w firmie

Kiedy rotacja staje się problemem

Rotacja to proces wymiany pracowników w ramach jednej organizacji, który jest zjawiskiem naturalnym. Dane z rynku pracy w Polsce wskazują, że najczęściej pracownicy odchodzą ze względu na przejście na rentę lub emeryturę, zakończenie pracy na czas określony oraz rozwiązanie umowy z inicjatywy pracodawcy. Jeśli jednak wskaźniki rezygnacji pną się w górę, a firma odczuwa ich konsekwencje, oznacza to potrzebę zmniejszenia rotacji pracowników i wdrożenia działań naprawczych.

Konsekwencje wysokiej rotacji pracowników

Wysoki wskaźnik rotacji pracowników destabilizuje działania operacyjne i kulturę organizacyjną firmy. Dla pracodawców oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją (szacuje się, że jest to ok. 33% rocznego wynagrodzenia), opóźnieniem realizacji zadań wykonywanych przez odchodzącego pracownika i przeszkoleniem nowej osoby. To wszystko wpływa na wynik finansowy.

Podjęcie działań zmniejszających zbyt wysoką rotację pracowników jest konieczne, kiedy firma odnotowuje dodatkowo:

 • spadek zaangażowania pracowników, którzy pozostają w organizacji,
 • mniejszą produktywność,
 • obniżone morale,
 • odpływ wiedzy z organizacji,
 • zaburzenie równowagi wewnętrznej – odejście pracownika, zwłaszcza cenionego, lubianego i wykwalifikowanego, wnosi do organizacji niepewność i poczucie zagrożenia,
 • efekt kuli śniegowej – jedno odejście powoduje lawinę kolejnych,
 • ograniczenie wzrostu organizacji – zbyt duży wskaźnik rotacji hamuje planowane działania rozwojowe i wzrost organiczny.

Jak zmniejszyć rotację pracowników

W raporcie firmy Work Insitute, która od kilkunastu lat bada rotację pracowników w Stanach Zjednoczonych, w 2023 roku pracownicy najczęściej odchodzili z następujących powodów:

 1. brak możliwości rozwoju, awansu lub poczucia bezpieczeństwa w firmie;
 2. nadmierny stres, spowodowany brakiem odpowiednich narzędzi wewnętrznych, w tym szkoleń produktowych czy stanowiskowych;
 3. niedostateczne benefity płacowe;
 4. opieka nad dziećmi lub osobami starszymi, a także zdrowie własne;
 5. brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
 6. zmiana miejsca zamieszkania;
 7. słabe kompetencje liderskie przełożonych;
 8. niska kultura organizacyjna, brak różnorodności, rozbieżne wartości lub słaba jakość relacji między pracownikami.

Na niektóre z tych czynników, np. zmianę miejsca zamieszkania czy chorobę, pracodawcy nie mają wpływu. Na inne – wręcz przeciwnie. Zatem jak zmniejszyć rotację pracowników? Podajemy 11 wskazówek.

Uczciwy i równy system wynagradzania pracowników

Wynagrodzenie jest kluczowym elementem, na który zwracają uwagę pracownicy. Badania wskazują, że dla 67 % osób poszukujących pracy, głównym czynnikiem motywującym są zarobki oraz system premii i benefitów. Zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do konkurencji podnosi ryzyko rezygnacji i utraty najcenniejszych pracowników.

Wskazówki – jak ograniczyć rotację pracowników:

 1. Wykonaj badanie rynku wynagrodzeń dla Twojej branży – sprawdź dostępne statystyki płac zasadniczych, całkowitych i benefitów pozapłacowych.
 2. Przeprowadź badanie pulsowe/ankietę wśród pracowników dotyczące potrzeb w zakresie benefitów pozapłacowych i przeanalizuj, w jakim stopniu firma może odpowiedzieć na te potrzeby. 

Rozwój zawodowy

Prawie jedna trzecia badanych pracowników, którzy nie widzą dla siebie możliwości rozwoju w swojej firmie, rozważa rezygnację z pracy. Nie chodzi tu jedynie o awans i wspinanie się po szczeblach struktury organizacyjnej. Pracownikom zależy także na rozwoju osobistym i poszerzeniu kompetencji i wiedzy. Aż 91% badanych pracowników stwierdziło, że możliwość uczenia się w pracy jest dla nich ważna. Chcą także rozwijać się zawodowo, podejmując się pracy na innych stanowiskach. Kluczem do zmniejszenia rotacji pracowników staje się stworzenie i realizacja skutecznej polityki Learning & Development, właściwe zarządzanie talentami oraz zaplanowanie wewnętrznych ścieżek kariery dla poszczególnych kategorii stanowisk.

Wskazówki – jak ograniczyć rotację pracowników:

 1. Zbadaj, w jakim stopniu strategia L&D odpowiada na potrzeby pracowników. Czy firma oferuje im dostęp do szerokiego zakresu szkoleń wewnętrznych, obejmujących zarówno rozwój zawodowy, jak i osobisty? Czy wiesz, co na ten temat sądzą pracownicy? Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania, zrób badanie potrzeb szkoleniowych.
 2. Jeśli w Twojej firmie sukcesja i awanse wewnętrzne są rzadkością, zaangażuj najcenniejszych pracowników w procesy szkoleniowe – pozwól im dzielić się wiedzą i doświadczeniem z mniej doświadczonymi pracownikami.
 3. Zwróć uwagę na statystyki rotacji w grupie nowozatrudnionych pracowników – jeśli są wyższe niż dla innych grup, przyjrzyj się procesowi onboardingu i wdróż działania naprawcze.

Podpowiedź: świetnym narzędziem do wykorzystania we wszelkich działaniach L&D są platformy e-learningowe, takie jak Dolineo. Przenosząc np. proces onboardingu do świata online, co umożliwią Ci takie systemy czy projektując w nich firmowe ścieżki rozwoju, możesz znacząco zmniejszyć rotację i koszty zatrudnienia.

zmniejszona rotacja

Uznanie

Pracownicy, którzy nie czują się doceniani, trzykrotnie częściej szukają możliwości zmiany pracy. Eksperci z Harvard Business Review wskazują na co najmniej 5 sposobów wyrażenia uznania przez pracodawcę:

 • Regularne interakcje przełożonych z pracownikami – nie ma nic gorszego niż bycie „niewidzialnym” dla zarządu. Okazuje się, że codzienna wymiana kilku słów jest tak samo znacząca, jak formalne pochwały.
 • Wyważona informacja zwrotna – pozytywna i rozwojowa. Udzielanie feedbacku jest sztuką, dlatego liderzy powinni regularnie szkolić się i pogłębiać tę umiejętność. Platforma e-learningowa również może usprawnić i zdigitalizować ten proces.
 • Regularne omawianie możliwości rozwoju i planowanie indywidualnej ścieżki kariery.
 • Elastyczne podejście do czasu pracy jest wyrazem zaufania do pracownika, który dostaje większą swobodę i możliwość zarządzania swoimi zadaniami i sposobem ich wykonania.
 • Regularność – traktowanie uznania jako część kultury organizacyjnej i nawyk, który jest rutynową czynnością przełożonego.

Wskazówka – jak ograniczyć rotację pracowników

Twórz kulturę organizacyjną, której ważną częścią jest docenianie pracowników.

Równowaga

Żeby ograniczyć rotację pracowników, warto przyjrzeć się, w jakim stopniu pracownicy są obciążeni pracą oraz czy wykonują swoje obowiązki po godzinach (i z czego to wynika). Często przyczyną nie jest niewłaściwe zarządzanie czasem, ale zła organizacja pracy i nadmiar obowiązków. U pracowników pozostawionych samych sobie, bez zrozumienia i wsparcia ze strony przełożonych i organizacji (np. w postaci odpowiednich systemów IT, nowoczesnego sprzętu etc.), rośnie poziom frustracji i stresu. Stąd już tylko krok do rezygnacji i poszukania lepszego pracodawcy.

Wskazówka – jak ograniczyć rotację pracowników

Zbadaj poziom stresu i przeciążenia wśród pracowników – sprawdź, jak często nie wyrabiają się z podstawowymi zadaniami w godzinach pracy i co, według nich, należy zrobić, żeby usprawnić organizację. Słuchaj i bądź otwarty na sugestie.

Kultura organizacyjna i atmosfera

Na rotację ma wpływ wiele czynników. Jednym z kluczowych, które popychają pracowników do rezygnacji, jest złe samopoczucie w miejscu pracy oraz toksyczne relacje ze współpracownikami i przełożonym. Dobra atmosfera to jeden z ważniejszych czynników, które mogą wpłynąć na zmniejszenie rotacji pracowników. Problem w tym, że buduje się ją latami, a można zniszczyć w krótkiej chwili. Jak tego uniknąć?

Wskazówka – jak ograniczyć rotację pracowników

 1. Bądź uważny na sygnały płynące od pracowników – podziały, konflikty, izolowanie się niektórych członków zespołu, etc.
 2. Wprowadź jasne zasady dotyczące kultury organizacyjnej i pożądanych wartości w firmie.  
 3. Wprowadź szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, np. związanych ze stawianiem granic, rozwiązywaniem konfliktów, asertywności etc.
 4. Wspieraj rozwój kompetencji liderskich menadżerów – regularne szkolenia, coaching, mentoring.

Zmniejszenie rotacji pracowników to złożony proces, w którym należy zachować nieustanną uważność na przyczyny odejść pracowników, ale także potrzeby i problemy, jakich doświadczają w trakcie zatrudnienia. Kluczem do sukcesu jest tu regularne zbieranie danych, ale także wyciąganie właściwych wniosków i podejmowanie działań profilaktycznych i naprawczych. Nieocenionym wsparciem w tym zakresie są nowoczesne systemy wspierające procesy HR, od onboardingu, przez szkolenia i ścieżki rozwoju, po ocenę i feedback.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak