Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Mobbing i dyskryminacja

Wiedza HR

Mobbing i dyskryminacja – co nowego w Kodeksie pracy?

W Kodeksie pracy nastąpiły zmiany, które weszły w życie 7 września 2019 roku. Część z nich dotyczy przepisów regulujących mobbing i dyskryminację.

Pierwsza nowość to wprowadzenie innych okoliczności, w których pracownik będzie mógł dochodzić odszkodowania. Do tej pory, jeśli z powodu mobbingu zatrudniony rozwiązał umowę o pracę, mógł starać się o odszkodowanie. Teraz wystarczy samo doświadczenie mobbingu. Pracownik już nie musi zwalniać się z pracy, aby otrzymać odszkodowanie od pracodawcy. Osoba zatrudniona może wystąpić np. o zwrot kosztów leczenia, nawet jeśli nadal pracuje dla pracodawcy, od którego doświadczyła mobbingu.

Nie musisz zwalniać się z pracy, żeby ubiegać się o odszkodowanie z powodu mobbingu.

Drugą nowością jest wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek związanych z równym traktowaniem i dyskryminacją. Poprzednio mogliśmy mówić o dyskryminacji, gdy dana osoba albo grupa były traktowane gorzej ze względu na powody lub cechy uznane za dyskryminujące. Zasada niedyskryminacji oznaczała np., że pracownicy mają równe prawa ze względu na to, że wypełniają jednakowe obowiązki. Przysługuje im także równa płaca za taką samą pracę. Szczególnie podkreślało się równość zatrudnionych bez względu na płeć.

Po wymienieniu tego typu cech lub właściwości osobistych w przepisach regulujących zakaz dyskryminacji i zasadę niedyskryminowania mogliśmy spotkać się ze zwrotem „a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”. Ze względu na takie sformułowanie katalog przesłanek dyskryminacyjnych nie był w całości katalogiem otwartym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt II PK 82/12).

Katalog przesłanek nierównego traktowania i dyskryminacji jest teraz otwarty – każde nierówne nieuzasadnione prawnie traktowanie jest dyskryminacją!

Dzięki nowelizacji z przytoczonego cytatu wykreślono sformułowania „a także bez względu na” oraz „albo”. Według nowych przepisów katalog przesłanek dyskryminujących jest otwarty. Oznacza to, że obecnie każde nierówne traktowanie pracowników, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, może być uznane za dyskryminację.

a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Zmiany w Kodeksie pracy zwiększają prawa pracownika, który doświadcza mobbingu lub dyskryminacji. Poszerzają perspektywę zarówno przesłanek dyskryminacji, jak i możliwości ubiegania się o odszkodowanie z powodu mobbingu. Dają więc zatrudnionemu większą ochronę przed negatywnymi zachowaniami ze strony pracodawcy.

Zobacz szkolenie e-learningowe z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji zawodowej.

Zespół Dolineo zapewnia aktualizację prawną szkolenia e-learningowego, które jest dostępne na Dolineo w ramach abonamentu dla pracowników firm i instytucji. Lub jako paczka SCORM do umieszczenia na własnej platformie e-learningowej.

Zapraszamy do zapoznania ze e-szkoleniem – uzyskaj bezpłatny, 14 dniowy dostęp demo.

Udostępnij ten wpis
AG

AG