Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

szkolenia pracowników

E-learningPlatforma e-learningowa

Szkolenia dla pracowników firm – to musisz o nich wiedzieć

Kursy i szkolenia firmowe są uznawane za kluczowy element wspierający budowanie silnych i odpornych organizacji. Szczególnego znaczenia nabierają w czasach transformacji rynku pracy, której jesteśmy świadkami. Co należy wiedzieć na temat szkoleń dla pracowników i co zrobić, żeby spełniły swoją rolę?

Idea ciągłego uczenia się (lifelong learning) od lat stanowi integralną część ścieżki zawodowej pracowników – większość zawodów wymaga stałego rozwoju kompetencji i zdobywania nowej wiedzy. Co więcej, rynek pracy zmienia się w szybkim tempie. Mnóstwo zawodów przestaje istnieć i zastępują je nowe. Jedno z badań wskazuje, że aż 65% dzisiejszych uczniów będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. W raporcie Future of Jobs Report 2023 czytamy, że najszybciej zamierające zawody to m. in. urzędnicy, w tym kasjerzy bankowi i pocztowi, a najszybciej przybywa zawodów związanych z technologią (specjaliści ds. sztucznej inteligencji czy analitycy Business Intelligence) oraz zrównoważonym rozwojem.

Zmieniający się rynek pracy a szkolenia dla pracowników

Wielu pracodawców zastanawia się, w jakim stopniu inwestować w pracowników i na ile obecna sytuacja na rynku pracy przełoży się na funkcjonowanie ich firmy. Prognozy World Economic Forum wskazują, że jeśli nowoczesne technologie lub makrotrendy nie wpłynęły jeszcze na jakiś obszar biznesowy lub branżę, to wkrótce się to zmieni. Nawet te organizacje, które do tej pory działały jedynie na rynkach lokalnych, muszą tworzyć strategie rozwoju, uwzględniające szkolenia online dla pracowników. Istnieje ku temu co najmniej 7 powodów.

szkolenia dla pracowników

Dlaczego firmy muszą inwestować w szkolenia dla pracowników?

Powód 1. Luki kompetencyjne

„Talent gap” i „skills gap” to zjawiska doskonale znane pracodawcom na całym świecie, także w naszym kraju. Aż 72% organizacji w Polsce doświadczyło trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami. Wiele firm postrzega luki w kwalifikacjach jako większą przeszkodę w rozwoju niż brak kapitału inwestycyjnego. Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń i kursów wydaje się naturalnym kierunkiem, jaki powinny obrać firmy, które chcą mieć na pokładzie osoby z odpowiednim zakresem wiedzy i kompetencji.

Powód 2. Adaptacja do zmian

Dynamiczna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna i stale rosnące wymagania klientów to rzeczywistość większości przedsiębiorców. Bez kompetentnych i elastycznych zespołów nadążenie za zmianami jest wręcz niemożliwe. Szybka adaptacja do nowych technologii, procesów lub strategii jest możliwa tylko pod warunkiem realizowania skutecznej polityki szkoleniowej. Musi uwzględniać ona kursy i szkolenia dopasowane do aktualnych potrzeb organizacji. Według badań, w ciągu najbliższych pięciu lat, 44% umiejętności na rynku pracy będzie wymagało aktualizacji lub zmiany. Oznacz to, że firmy już teraz muszą myśleć o wdrożeniu właściwych działań.

Powód 3. Luka w dostępie do szkoleń

Według statystyk World Economic Forum do 2027 roku aż 6 na 10 pracowników będzie wymagało przeszkolenia, ale obecnie tylko połowa pracowników ma dostęp do właściwej edukacji. To oznacza, że na rynku pracy istnieje luka w dostępie do szkoleń, która nie wynika z niechęci pracowników do rozwoju. Wielu pracowników nie ma odpowiednich zasobów, aby się rozwijać i wymaga wsparcia w postaci dostępu do odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej (np. platform e-learningowych), materiałów edukacyjnych, a także czasu i przestrzeni do nauki.

Powód 4. Produktywność i motywacja

Odpowiednio zaprojektowane, dostosowane do potrzeb i środowiska pracy oraz efektywnie wdrożone kursy i szkolenia firmowe mogą podnieść efektywność i wydajność pracy. Jedno z badań wskazuje, że nawet o 25%. Jeśli pracodawcy dadzą swoim ludziom możliwość regularnego zdobywania i doskonalenia umiejętności potrzebnych do wykonywania ich codziennych obowiązków, będą na bieżąco wprowadzać pracowników w nowe technologie, narzędzia i procesy, efektywność ich pracy i motywacja będą rosnąć.

Powód 5. Wysoki wskaźnik retencji

Pracownicy, którzy widzą, że firma inwestuje w ich rozwój, często czują większą lojalność wobec swojej organizacji. Są tym samym mniej skłonni do szukania pracy gdzie indziej. Czują się też bardziej kompetentni, a tym samym są mniej narażeni na frustrację i chęć odejścia z firmy w przypadku trudności, takich jak konflikty czy reorganizacja, etc. To dlatego firmy, które realizują szeroko zakrojoną politykę Learning & Development odnotowują niższe wskaźniki rotacji.

Powód 6. Silna kultura organizacyjna

Silna kultura organizacyjna daje gwarancję przetrwania najtrudniejszych zawirowań wewnętrznych i zewnętrznych. Składają się na nią wspólne wartości, przekonania, normy, zwyczaje i zachowania, które definiują sposób działania i funkcjonowania organizacji. Jednym z ważniejszych sposobów na jej wspieranie jest skuteczna polityka szkoleniowa, dzięki której pracownicy mogą zrozumieć i zaakceptować główne wartości i cele. Na kulturę organizacyjną wpływają także rozwijane w procesie L&D nowe umiejętności i kompetencje, zarówno „twarde”, techniczne, jak i miękkie, takie jak komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów.

Szkolenia, w tym szkolenia e-learningowe dla firm dostępne dla całej organizacji, kształtują także inny ważny element kultury organizacyjnej – język. Wspólna terminologia pomaga unikać nieporozumień, przyspiesza pracę i sprzyja lepszemu zrozumieniu celów i wartości oraz buduje poczucie wspólnoty, zaangażowania i lojalności.

Powód 7. Realny zwrot z inwestycji w szkolenia firmowe

Dzięki nowoczesnym technologiom obliczanie zwrotu z inwestycji w szkolenia staje się coraz bardziej powszechne. Association for Talent Development (ATD) oszacowało, że ROI z działań L&D wynosi średnio około 24%. Zwrot z inwestycji w szkolenia firmowe nie powinien być jednak mierzony wyłącznie w kategoriach finansowych. Może on bowiem obejmować także szerokie spektrum wskaźników, takich jak zwiększona produktywność, lepsza jakość pracy, wzrost zaangażowania pracowników i zdolność firmy do dostosowania się do zmian na rynku.

Inwestycja w rozwój pracowników, w tym stały dostęp do kursów i szkoleń, może przełożyć się także na spore oszczędności. Przypomnijmy, że rezygnacja pracownika kosztuje firmę nawet dwukrotność jego rocznego wynagrodzenia, utratę know-how, obniżoną produktywność pracownika w okresie wdrożenia (szacuje się, że nawet do roku od momentu zatrudnienia), niską motywację i luki kompetencyjne. Szkolenia zmniejszają także liczbę popełnianych błędów i koszty związane z ich naprawianiem (np. eliminują przestoje produkcyjne lub reklamacje klientów), wypadków przy pracy i sankcji prawnych.

Szkolenia i kursy firmowe – korzyści dla pracowników

Realizacja korzystnej dla pracodawcy polityki szkoleniowo-rozwojowej wpływa pozytywnie także na pracowników. Oprócz oczywistych korzyści, takich pozyskanie wiedzy i nowych umiejętności, uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach i kursach:

 • zwiększa poczucie sensu,
 • pomaga wyznaczać i realizować cele osobiste i zawodowe,
 • wzmacnia motywację wewnętrzną, a tym samym zwiększa zaangażowanie,
 • rozwija pewność siebie,
 • ugruntowuje w pełnionej przez pracownika roli zawodowej i pomaga odnosić sukcesy,
 • poprawia samopoczucie i ogólny dobrostan,
 • usprawnia organizację pracy, a tym samym wpływa na lepsze wyniki, przekładając się na satysfakcję z pracy,
 • wspiera kształtowanie relacji zawodowych i wewnętrznych sieci kontaktów (networking).
szkolenia firmowe

3 elementy dobrego planu szkoleniowego dla pracowników

Skuteczna polityka szkoleniowa wymaga starannego planowania, które ma na celu dostosowanie edukacji firmowej do konkretnych potrzeb organizacji oraz jej pracowników. Oto 3 najważniejsze kroki planowania szkoleń:

Krok 1. Analiza potrzeb

Jednym z najważniejszych etapów tworzenia polityki szkoleniowo-rozwojowej jest badanie potrzeb szkoleniowych. To proces oceny i identyfikacji kluczowych obszarów, w których pracownicy potrzebują dalszego rozwoju, aby osiągnąć cele organizacyjne. Analiza potrzeb pomaga stworzyć listę kompetencji, umiejętności i zakresu wiedzy niezbędnych w danej firmie, oszacować ich obecny poziom oraz luki kompetencyjne, które uniemożliwiają osiąganie celów i poprawę wyników finansowych.

Analiza stanu obecnego

Realizacja działań szkoleniowych powinna rozpocząć się od dokładnej analizy sytuacji w firmie, w tym:

 • celów strategicznych,
 • kompetencji potrzebnych do realizacji tych celów (listy stanowisk i przypisanych do nich matryc kompetencji),
 • zasobów organizacji – obecny stan umiejętności i wiedzy, infrastruktura (w tym narzędzia IT), budżet szkoleniowy, dotychczasowa polityka szkoleniowa etc.

Analiza potrzeb rozwojowych pracowników

Do zbadania aktualnej wiedzy i umiejętności pracowników można wykorzystać ankiety, obserwacje czy dane o poziomach kompetencji dostępnych w cyklicznych formularzach ocen. Taka analiza wymaga także zaangażowania menadżerów i weryfikacji potrzeb szkoleniowych w poszczególnych zespołach.

Nie jest to jednak jedyny aspekt badania potrzeb szkoleniowych. Dobrą praktyką jest bowiem sprawdzenie oczekiwań pracowników, w tym ich preferencji w zakresie obszarów do rozwoju, tematów przyszłych szkoleń i metod nauczania (szkolenia e-learningowe, pigułki wiedzy, szkolenia on-the-job etc.). Chodzi tu o dokładne poznanie grupy docelowej, co pomoże działom L&D wdrożyć politykę szkoleniową, korzystną dla obu stron – pracodawcy i pracownika.  

Krok 2: Cele rozwojowo-szkoleniowe

Realizacja skutecznej polityki rozwojowej nie polega na dostarczeniu pracownikom szkoleń i kursów ze wszystkich obszarów, które zostały wyłonione w procesie analizy potrzeb. Etap stawiania celów szkoleniowych to etap ustalania priorytetów. To dopiero z nich wyłonią się konkretne tematy szkoleniowe. Główne pytania, jakie warto sobie postawić na tym etapie to:

 • Rozwój której kompetencji przyspieszy realizację kluczowego celu strategicznego organizacji?
 • Rozwój której kompetencji wpłynie na większe zaangażowanie pracowników?

Krok 3: Wybór metod i narzędzi

Na podstawie zebranych danych oraz wyznaczonych celów rozwojowych specjaliści L&D mogą wybrać konkretne rozwiązania i narzędzia szkoleniowe. Obecnie trudno dostarczyć pracownikom kształcenie na właściwym poziomie, bez wykorzystania do tego celu nowoczesnych technologii. Jest to trudne zwłaszcza w organizacjach o rozproszonej strukturze. Dlatego przyjrzyjmy się bliżej platformom szkoleniowym oraz korzyściom i roli, jaką obecnie odgrywają one w realizacji skutecznej, elastycznej, efektywnej kosztowo i zrównoważonej polityki szkoleniowej.

Czym jest e-learning i jakie są jego zalety?

E-learning pozwala dostarczać treści szkoleniowe, wykorzystując do tego celu przeglądarkę internetową na komputerze bądź urządzeniu mobilnym takim jak tablet czy telefon. Szkolenia mogą przebiegać w czasie rzeczywistym (online na żywo), choć bardziej popularne są obecnie tzw. szkolenia asynchroniczne – nagrane wcześniej wykłady, materiały wizualne, filmy, animacje, prezentacje czy quizy wiedzy.  Przez ostatnie kilka lat wiele narzędzi zostało dopracowanych pod kątem technologicznym i wizualnym, a eksperci L&D nabrali doświadczenia w podnoszeniu efektywności wykorzystania e-learningu w swojej pracy. Dzięki temu lista zalet tej formy szkoleniowej ciągle się wydłuża. Obecnie to przede wszystkim:

 • Elastyczność – uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala dostosować szkolenia do własnego harmonogramu i preferencji.
 • Personalizacja i dostosowanie do potrzeb – e-learning pozwala dopasować kursy firmowe, materiały i tempo nauki do indywidualnych potrzeb i poziomu wiedzy uczestników oraz potrzeb organizacji.
 • Brak ograniczeń liczbowych – dostarczanie szkoleń dla dużej liczby uczestników.
 • Oszczędność kosztów – brak kosztów związanych z wynajęciem sali, podróżami i zatrudnianiem zewnętrznych szkoleniowców.
 • Oszczędność czasu – brak konieczności przemieszczania się na szkolenie.
 • Szybka aktualizacja treści.
 • Różnorodność form edukacyjnych (wideo, animacje, quizy etc., co zwiększa zaangażowanie uczestników).
 • Monitorowanie postępów i ocena osiągnięć w czasie rzeczywistym.
 • Globalny dostęp do najlepszych materiałów i ekspertów z całego świata, co pozwala na globalne rozszerzanie wiedzy i umiejętności.
 • Zrównoważony rozwój – redukcja zużycia papieru i emisji dwutlenku węgla.
 • Edukacja hybrydowa – e-learning może być łączony z tradycyjnymi formami nauczania, tworząc bardziej wszechstronne programy szkoleniowe.

Te zalety sprawiają, że e-learning jest atrakcyjnym narzędziem edukacyjnym, zarówno dla użytkowników (uczniów), jak i organizacji, które chcą dostarczać skuteczne i dostosowane do potrzeb szkolenia.

szkolenia pracownicze

Co wyróżnia szkolenia dla pracowników firm Dolineo?

Wybór odpowiedniego narzędzia do szkolenia pracowników w firmie lub organizacji nie jest prosty. Nie jest możliwe poznanie wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku, ale warto porównać ze sobą chociaż kilka narzędzi, aby wybór był świadomy i dopasowany do potrzeb. Oto najważniejsze i najbardziej cenione przez klientów funkcje platformy Dolineo.

Bogata baza szkoleń

Lista kursów dla pracowników jest opracowywana na podstawie trendów rynkowych i potrzeb klientów. Dolineo stale rozbudowuje i aktualizuje swoje portfolio – nowe szkolenie jest publikowane raz w miesiącu, a jego treść zawsze jest opracowana przez ekspertów w swojej dziedzinie.

Intuicyjny kreator tworzenia nowych szkoleń

Niektóre szkolenia e-learningowe należy dostosować do unikalnych celów organizacyjnych, branży czy kultury firmy. Nie ma jednak potrzeby, aby za każdym razem ponosić koszty związane ze zlecaniem stworzenia takiego kursu poddostawcy – w Dolineo służy do tego kreator szkoleń. To intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie, wbudowane w podstawową wersję platformy Dolineo, które pozwala na szybkie dodawanie nowych materiałów i nadawanie im atrakcyjnej formy szkoleniowej.

Różnorodne metody szkoleniowe pracowników

Kursy e-learningowe już dawno nie ograniczają się do przedstawiania treści w postaci spójnej graficznie, ale statycznej prezentacji. Pracownicy, a więc też pracodawcy, oczekują dostarczania atrakcyjnych wizualnie szkoleń firmowych, które przyciągną uwagę pracowników i zaangażują ich swoją formą. Dlatego na popularności zyskują szkolenia interaktywne, z wykorzystaniem dużej ilości przycisków, interaktywnych ćwiczeń czy animacji. Szkolenia i kursy dla firm Dolineo mają różnorodną formę, co zwiększa ich atrakcyjność i aktywne uczestnictwo pracowników, a tym samym podnosi skuteczność procesów szkoleniowych.  

Ścieżki rozwoju dla pracowników

Zaplanowanie rozwoju zawodowego to jeden z najważniejszych elementów wpływających na zaangażowanie pracownika w codzienne obowiązki. Dlatego eksperci Dolineo opracowali gotowe ścieżki szkoleniowe, w podziale na różne obszary. Pracodawcy mogą także stworzyć autorskie programy szkoleniowe, aby jeszcze lepiej przygotować pracowników do pełnionych ról. Przypisanie pracownika do konkretnej ścieżki rozwojowej jest deklaracją jego zaangażowania w samorozwój i może być powiązane z oceną lub programem motywacyjnym.

Baza wiedzy

Moduł bazy wiedzy, stanowiący integralną część platformy e-learningowej Dolineo, służy do gromadzenia, organizowania i udostępniania wiedzy firmowej. Mogą to być zbiory dokumentów, artykułów, procedur, instrukcji i innych plików, które pracownicy wykorzystują w swojej pracy. Stały dostęp do nich pozwala poszerzać lub utrwalać wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń. To także cenne i pewne źródło informacji, z którego można korzystać w miarę potrzeb, co wpływa na samodzielność i efektywność codziennej pracy.

Analityka szkoleń w organizacji

Analityka danych ma znaczenie przy podejmowaniu bardziej świadomych decyzji związanych z rozwojem pracowników i doskonaleniem programów szkoleniowych. Moduł raportów pozwala na bieżąco monitorować postępy i statusy realizacji czy uzyskane wyniki. Tym samym jeszcze lepiej dopasować procesy rozwojowe do zmieniającego się biznesu, w tym oczekiwań klientów i pracowników. 

Szkolenia firmowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju pracowników i osiąganiu celów organizacji. Dzięki platformom e-learningowym, poza oczywistą automatyzacją części działań, ten proces staje się dużo prostszy i bardziej efektywny. W Dolineo firmy mogą zarówno udostępniać własne treści szkoleniowe w różnych formatach, jak i korzystać z katalogu ponad 200 szkoleń gotowych, bieżąco monitorować postępy uczestników i skutecznie zarządzać programami rozwoju oraz onboardingowymi. Każdy pracownik ma możliwość zapoznawania się z przygotowanymi dla niego materiałami z dowolnego miejsca, urządzenia i w dowolnym czasie. Wiedza staje się łatwo i szybko dostępna. Wykorzystanie szkoleń e-learningowych niesie za sobą wiele wymiernych korzyści zarówno z punktu widzenia organizacji, jak i samego pracownika, które opisaliśmy w artykule. Przede wszystkim wpływają na zwiększenie retencji wiedzy, jej ujednolicenie, a także redukują koszty związane z tradycyjnymi formami szkoleń.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak